Η έμπειρη ομάδα της Karras Engineering αποτελούμενη από μηχανικούς όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, διαθέτει την κατασκευαστική γνώση και εμπειρία για να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) από την αρχή μέχρι το πέρας σε θέματα:

Προετοιμασίας

 • Διενέργεια αυτοψίας στον χώρο του έργου.
 • Προμετρήσεις βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Εξειδίκευση προδιαγραφών έργου και επιλογή κατασκευαστικών μεθόδων και υλικών με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής λειτουργικότητας με το ελάχιστο κόστος (value engineering).
 • Υποστήριξη Κύριου του Έργου σε θέματα τεχνικής φύσεως, χρονικού προγραμματισμού για τη λήψη αποφάσεων προς επίσπευση του χρόνου κατασκευής
 • Υποστήριξης σε θέματα έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών και εύρεση εξειδικευμένων συνεργατών.
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών προτάσεων – και προϋπολογισμού σε περίπτωση ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Κατασκευή πιλοτικών τμημάτων έργου για δοκιμές, προσαρμογές και ακριβέστερη κοστολόγηση.
 • Εκπόνηση σχεδίου έργου (project plan).

Οργάνωσης εργοταξίου και έργου

 • Υποστήριξη σε θέματα προετοιμασίας εργοταξίου (Τεχνικός Ασφαλείας, ΑΜΟΕ, εργοταξιακές παροχές)
 • Χωροθέτηση και οργάνωση λειτουργιών, ανθρώπινων πόρων, υλικών και εξοπλισμού, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εγκαίρως.

Επίβλεψης

 • Επίλυσης και διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου
 • Έλεγχος, για τη λήψη και τήρηση των Μέτρων Ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
 • Καθοδήγηση και συντονισμός εργολάβων και προμηθευτών με βάση το project plan.
 • Ποιοτικός έλεγχος των εκτελεσμένων εργασιών.

Χρονικού προγραμματισμού και Ελέγχου Προϋπολογισμού

 • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου καθώς και της προόδου εργασιών (progress monitoring).
 • Παρακολούθηση πραγματικών κοστολογίων έργου (cost monitoring) και επικαιροποιήσεις στόχων.
 • Παρακολούθηση πιστοποιήσεων και λογαριασμών υπεργολάβων και προμηθευτών.

Επικοινωνίας

 • Σύνταξη εβδομαδιαίων αναφορών και έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου.
 • Προγραμματισμός τακτικών συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών του έργου, σύνταξη πρακτικών συνάντησης και συντονισμός των συμμετεχόντων.
 • Συντονισμός επικοινωνίας και αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών με έγκαιρο και διαφανή τρόπο.

Παράδοσης - Παραλαβής

 • Προσωρινή παραλαβή του έργου, σύνταξη πίνακα παρατηρήσεων - διορθωτικών ενεργειών και συντονισμός της διαδικασίας για την αποκατάστασή τους (snagging).
 • Αξιολόγηση και έλεγχος ενδεχόμενων εξωσυμβατικών εργασιών, από τυχόν τροποποιήσεις των μελετών ή των προδιαγραφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
  Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
 • Commissioning του έργου και τεχνική υποστήριξη κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη τεχνικού φακέλου έργου με «as built» σχέδια και φωτογραφικό αρχείο σε συνεργασία με τους μελετητές.

Ενδεικτικά Projects